หมายกำหนดการและวาระการประชุม

หมายกำหนดการและวาระารประชุม
การประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย

ณ โรงแรม Gold Coast Hotel & Casino นครลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 

9.00 น. ลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนท่านละ 30 เหรียญ เป็นการช่วยเหลือค่า อาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน) และผู้ร่วมประชุมระบุชื่อ เข้าร่วมกลุ่มประชุมย่อยที่สนใจในภาคเช้า
9.30 น. ตัวแทนนครลาสเวกัสกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเสนอให้ผู้ที่มี
อาวุโสสูงที่สุดในที่ประชุมขึ้นเป็นประธานชั่วคราว เพื่อจัดให้ที่ประชุม เลือกตั้งประธานและรองประธาน 2 ท่าน ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุม
9.45 น. ตัวแทนองค์การสิทธิมนุษยชน, องค์การประชาธิปไตย และตัวแทนรัฐ ต่างๆทั่วโลก ที่เข้าร่วมประชุมเลือกประธาน 1 ท่านและรองประธาน 2 
ท่านเพื่อดำเนินการประชุม และประธานฯ ประกาศแต่งตั้งเลขาฯและผู้ ช่วยเลขาฯ รวม 2 ท่าน
10.00 น. ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมอย่างเป็น
ทางการ
วาระที่ 1 ประธานที่ประชุมแถลงเข็มมุ่งในการประชุมสมัชชาฯ
วาระที่ 2 การโฟนอินและแสดงความเห็นจากแนวร่วมทั่วโลก 
(เช่น คุณชูพงศ์ ถี่ถ้วน  คุณสุรชัย แซ่ด่าน  คุณอาคม ซิดนีย์ ดร.สุดาหรืออาจารย์หวาน คุณโด่ง ฯลฯ)

วาระที่ 3 เปิดอภิปรายกลุ่มย่อยประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและวิกฤติ ประชาธิปไตยในประเทศไทยที่มีผลกระทบต่ออาเซียน โดยรายละเอียด จะครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้

กลุ่ม 1 ประเทศไทยมาถึงจุดวิกฤติได้อย่างไร และทางออกควรเป็นอย่างไร?
กลุ่ม 2 การละเมิดสิทธิมนุษยชนและชะตากรรมของเหยื่อที่น่าเป็นห่วง
กลุ่ม 3 ความล้มเหลวของระบบยุติธรรมในประเทศไทย ที่ถูกแทรกแซง ละเมิดหลักสากล และรับใช้เผด็จการ

กลุ่ม 4 วงจรอุบาทว์ของการละเมิดและทำลายประชาธิปไตยไทย

โดยแต่ละกลุ่ม จะมีเวลาให้สมาชิกได้อภิปรายอย่างเต็มที่ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (ทั้งนี้ ควรให้สมาชิกแต่ละท่านใช้เวลาท่านละไม่เกิน 3 นาที ในเบื้องต้นให้ทั่วถึง หรือแล้วแต่หัวหน้ากลุ่มจะเห็นควร) แล้วใช้เวลาที่เหลือในภาคเช้า ให้หัวหน้ากลุ่มย่อย สรุปประเด็น แล้วคัดเลือกตัวแทนสำหรับนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ๋ในภาคบ่าย 

13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและหารือระหว่างรับประทานอาหาร
14.00 น. ประธานเปิดประชุมรอบบ่าย
14.15 น. ตัวแทนแต่ละกลุ่มปัญหาเสนอข้อสรุปและทางออก
16:00 น. พัก และให้สมาชิกพบปะพูดคุยเป็นส่วนตัว และประธานการประชุม เตรียมสรุปประเด็นและเขียนแถลงการณ์ (โดยให้เลขานุการ สรุป ประเด็นในขณะรับฟังการสรุปของแต่ละกลุ่มไปด้วย)
17.00 น. ที่ประชุมใหญ่ประกาศแถลงการณ์ร่วมของสมัชชาฯ​
17.30 น. ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม


หมายเหต:  ผู้ร่วมประชุมจะประกอบด้วยตัวแทนคนไทยและพี่น้องในอาเซี่ยนจากรัฐและประเทศต่างๆ, ตัวแทนกลุ่มความคิด และองค์กรทั้งที่บินมาร่วมประชุมและร่วมประชุมทางไกล

No comments:

Post a Comment