แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration)

ดาวน์โหลดแถลงการณ์ร่วมที่นี่  || ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ กำลังอ่านร่างแถลงการณ์ร่วมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

_____________________________________________
แถลงการณ์ร่วม
การประชุมสมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ครั้งที่ 1
โรงแรม Gold Coast Hotel & Casino
นครลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558

ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย ได้พัฒนามาสู่จุดอันตรายที่สุดแล้ว ตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี 2549 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม  2557 เป็นต้นมาได้เกิดสภาพการเป็นรัฐเผด็จการฟาสซิสต์อย่างสมบูรณ์ โดยมีการร่วมมือกันปล้นอำนาจของประชาชนไปจัดการโดยกลุ่มผลประโยชน์ในเครือข่ายอนุรักษ์นิยม แล้วรวบรัดจัดการด้านต่าง อย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่ผ่านการมีส่วนร่วม การอนุมัติ และการตรวจสอบโดยประชาชนใด ทั้งสิ้น   กล่าวคือ พวกเขาถืออำนาจในการบริหารประเทศ การบรรญัติกฎหมาย การครอบงำกระบวนการยุติธรรม และการฉกฉวยประโยชน์ของชาติ ร่วมกันโดยไม่ฟังเสียงของประชาชน จนความขัดแย้งก้าวมาถึงจุดที่ปรองดองกันไม่ได้ ในขณะที่ประเทศไทยตกต่ำในทุกมิติ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติ จนประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้า ทั้งในเรื่องปากท้อง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม และการพยายามยัดเยียดระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จ เพื่อปกครองประชาชนอย่างกดขี่ ขูดรีด และทารุณอีกอย่างไม่มีจบสิ้น

ด้วยความตระหนักดีถึงภัยอันยิ่งใหญ่และด้วยความเป็นห่วงบ้านเกิดเมืองนอน  กลุ่มคนไทยจากทั่ว-
โลก อันประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นตัวแทนคนไทยจากรัฐต่าง กว่า 10 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา และเครือข่ายคนไทยที่ห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนที่อยู่ในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เดนมาร์ค สวีเดน แคนาดา ญี่ปุ่น เป็นต้นฯ  จึงได้จัดประชุมสมัชชาขึ้น ในวันที่  6 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2558  ตั้งแต่เวลา 9:00 . ถึงเวลา  18:00 . โดยหลังจากได้อภิปรายกันอย่างเต็มที่แล้ว  ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกัน ในประเด็นต่าง และขอประกาศจุดยืนและเจตน์จำนงค์ ของปวงชนชาวไทยในนามสมัชชาฯนี้ ดังต่อไปนี้

หนึ่ง ปัญหาของประเทศไทย เกิดจากระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย คือเป็นระบอบเผด็จการที่ชนชั้นสูงและผู้ได้เปรียบในสังคมที่เป็นพลเมืองส่วนน้อย ได้ร่วมกันปล้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยไปครองและใช้อำนาจเผด็จการทหารกดขี่
ข่มขู และข่มเหงประชาชน   พวกเราขอประกาศว่า พวกเราไม่ยอมรับรัฐบาลทหารและเครือข่าย

สอง ธุรกรรมหรือพันธะผูกพันใด ที่เป็นผลพวงจากการใช้อำนาจเถื่อน ของเครือข่ายเผด็จการดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นความยินยอมพร้อมใจของปวงชนชาวไทย และพวกเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่ได้มีการสร้างพันธสัญญากับเอกชน หรือรัฐบาลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สาม สำหรับรัฐธรรมนูญที่พวกโจรกบฏได้ตั้งคณะของตนขึ้นมาร่าง ภายใต้กรอบที่ประชาชน ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น พวกเราเห็นว่าเป็นโมฆะเสียตั้งแต่ต้นแล้ว ดังนั้น เราถือว่า รัฐธรรมนูญฉบับโจรนี้ ไม่มีค่าใด ที่จะยอมรับได้  พวกเราขอประกาศไม่ยอมรับ  จะไม่ขอร่วมในกิจกรรมหลอกลวงของเป็นเผด็จการที่หลอกลวงชาวไทยและชาวโลกเพื่อจะอยู่ในอำนาจต่อไปอย่างไม่จบสิ้น

สี่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเผด็จการที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด ในประเทศไทย เท่าที่คนไทยและชาวโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้ประสพ
พวกเราขอประนามการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง-
กับการใช้ศาลทหารตัดสินพลเรือน การบังคับใช้กฎหมายหมิ่น มาตรา 112 อย่างไร้เหตุผล เพื่อทำลายประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการ การใช้อำนาจเผด็จการของหัวหน้า คสช. (มาตรา 44)  และพวกเราขอให้ชาวโลกจงให้ความสนใจ ร่วมประนาม และช่วยดำเนินการ- ในการป้องปรามและเยียวยาเหยื่อผู้ถูกทำร้ายที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมจำนวนมาก พร้อมกับร่วมผลักดันให้มีการใช้กลไกยุติธรรมสากล ในการเอาผิดกับเครือข่ายเผด็จการเหล่านี้ ในทุกทางที่ทำได้ เพื่อไม่ให้พวกฆาตกรและกบฏเหล่านี้ อ้างอำนาจที่ปล้นไป แล้วหาทางนิรโทษกรรมตนเองเหมือนที่เคยทำมาทุกครั้งในอดีต

ห้า รัฐบาลเผด็จการไทย เป็นเหมือนเชื้อโรคร้าย ที่จะลุกลามไปยังประเทศอื่น ทั่วโลก หากสังคมนานาชาติเพิกเฉยแล้วปล่อยให้เผด็จการฟาสซิสต์กดขี่ข่มเหงประชาชนได้ดั่งใจ
โดยไม่ได้รับผลร้ายใด  ต่อไป ดังนั้น พวกเราจึงขอเรียกร้องให้เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และผู้นำประเทศต่าง ตลอดจนผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องทุกระดับ ได้โปรดช่วยกดดันอย่างรุนแรง ให้รัฐบาลเผด็จการพ้นจากอำนาจของปวงชนชาวไทย แล้วช่วยเหลือประชาชนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย อย่างแท้จริง ให้สามารถสถาปนาระบอบประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์ตามกรอบสากล แล้วสร้างสังคมอารยะที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างถาวรโดยด่วน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขอความสนับสนุนจากทุกท่าน มา ที่นี้

โดยฉันทามติเป็นเอกฉันท์ของ
สมัชชาประชาชนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
Joint Communique/Declaration
The First Assembly of Thai Citizens for Human Rights and Democracy
Gold Coast Hotel & Casino 
Las Vegas, Nevada, the United States of America
Sunday, the 6th Day of September, 2015

Thailand’s political conflicts after the two most recent coups d'état in 2006 and 2014 have reached the crisis point at which the nation is now completely under the fascist regime.  The conservative elites and their networks have robbed the Thai citizens of their powers and imposed themselves as the enforcers or users of the legislative, executive and judicial powers to benefit themselves selfishly on the expense of the Thai people, who have experienced their worst in terms of economy, human rights abuses, injustices, and the imposed dictatorship that desires to perpetuate its oppression, exploitation, and brutal aggression. At present, the dictators have abused the people’s executive, legislative, and judicial powers without respect for the people’s voices and rights for their selfish benefits, resulting in the conflicts being impossible for reconciliation. Consequently, Thailand has hit its abysmal bottom in all aspects like never before in Thailand’s history.

Having realized the potentially worst tragedies in the near future and with their concern for the motherland, a global network of Thais, including those who represent members from more than ten states across the United States, the patriotic Thais inside Thailand, exiled Thais in neighboring ASEAN countries, and many others residing in Australia, England, France, Germany, Sweden, Canada, and Japan,  have decided to organize a conference, or an assembly, on September 6, 2015 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.  After ample discussions by the participants, we, in the name of the assembly,  reached agreements on different issues and would like to declare the following stances and demands in the name of all Thais represented in this assembly:

First, problems that Thailand has now faced stemmed from the undemocratic, or dictatorial, political regime  perpetuated by the minority ruling elites and the privileged who have robbed the democratic powers of the people and used them with the oppressive forces by the tyrannical army to suppress, threaten and harass the citizens.  Thus, we hereby declare that we do not recognize the military junta and their allies as our legitimate representatives. 

Second, all the actions and obligations made as a result of the illegal powers exercised by the dictatorial networks shall not be deemed as being approved or consented by the Thai citizens, and we will not need to be responsible for any contractual obligations made by the dictatorial nominees with private or governmental bodies both Thailand and abroad. 

Third, as for the constitution that these robbers have appointed their nominees to draft without the true participation of the people, we are agreed that it is principally void from the start. Therefore, we declare that we do not approve any of their institutions and shall not participate in any manipulative schemes that Thai dictators propose in order to delude Thais and the world in order for them to remain in power endlessly.

Fourth, abuses of the universal human rights by this dictatorial regime with absolute power are the worst in Thai history that Thais and the people of the 21st century have witnessed.  Thus, we condemn human rights violations of all forms, especially such that are associated with using the military court to judge the civilians, the arbitrary enforcement of the Article 112 (lèse-majesté) to get rid of the citizens who defy the dictatorial regime, and the use of absolute power via Article 44 by the coup leader.  We ask all of you in the international community to please pay closer attention to these abuses, join us in condemning them, and help us do whatever you can to prevent them from further happening and rehabilitate the many victims who have not received their justice, as well as help to pressure for the employment of the universal justice mechanism to punish the members of the dictatorial networks and to prevent them from granting amnesty to themselves as they have done for decades. 

Fifth, the dictatorial regime is like a contagious disease that could potentially spread to other countries around the world if the international community turns a blind eye to it and allow these fascist dictators to oppress the people easily or at will without any punitive consequences.  Therefore, we petition the Secretary General of the United Nations, leaders of all countries, and concerned people who have the authority to deal with the relevant issues at all levels to please urgently pressure the hardest so that Thai dictators will soon have to return the democratic powers to the citizens of Thailand, who are the true owners of such powers, and ensure that Thais can fully establish a true democracy in accordance with the universal principles and norms and create a new civil society in which human rights are respected fully and permanently.  

We hereby humbly and hopefully make this declaration and petitions for your support.

With unanimous agreement and approval by members of
the Assembly of Thai Citizens for Human Rights and Democracy1 comment:

  1. ประเทศไทยอยู่ภายไต้ระบอบเผด็จการ ราชาธิปไตย กรุณาทำให้ เกิดประชาธิปไตย มีขึ้นมาอีก ไนประเทศไทยอีก

    ReplyDelete